Wynik konsultacji Projektu „Programu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.

 

W terminie od dnia 5 października 2017 roku do dnia 16 października 2017 roku trwały konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem „Programu o współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018” zamieszczone było w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Słupcy.
Opinie na temat programu można było składać w formie elektronicznej na adres e-mail: ngo@miasto.slupca.pl lub w formie papierowej bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta Pułaskiego 21.
W dniu 16 października 2017 r. o godz. 11.00 w Sali Narad, Urzędu Miasta w Słupcy odbyło się bezpośrednie spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych.
W wyznaczonym terminie konsultacji nie zgłoszono uwag i opinii dotyczących projektu „Programu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.
Stanowisko Burmistrza Miasta Słupcy
Stanowisko Burmistrza Miasta Słupcy w sprawie przeprowadzonych konsultacji projektu „Programu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.
Na podstawie uchwały Nr LII/295/10 Rady Miasta Słupcy z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w terminie od dnia 5 października 2017 roku do dnia 16 października 2017 roku przeprowadzono konsultacje
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Na tej podstawie Burmistrz Miasta Słupcy informuje, że projekt „Programu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018” został pozytywnie zaopiniowany przez organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Słupcy.

Burmistrz Miasta Słupcy
/-/ Michał Pyrzyk

print

Pobierz załącznik

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125