XXIX sesja Rady Miasta Słupcy

 

BRM.0002.29.2017

Słupca, dnia 18 października 2017 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 art. 24 i 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Przewodniczący Rady Miasta Słupcy

z w o ł u j e
XXIX sesję Rady Miasta Słupcy na dzień:

26 października 2017 r. (czwartek) o godzinie 13,00
w sali narad Urzędu Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupcy – druk nr 1.
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017 – druk nr 2.
8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Słupcy w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Słupcy – druk nr 3.
9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy – druk nr 4.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Słupcy do udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Słupcy na uchwałę Nr LII/293/10 Rady Miasta Słupcy z dnia 28 października 2010 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania oraz do przekazania jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu – druk nr 5.
11. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania – druk nr 6.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok – druk nr 7.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania ceny za odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych na 2018 rok – druk nr 8.
14. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 – druk nr 9
15. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego – druk nr 10.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej – druk nr 11.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ujednolicenia pisowni niektórych nazw ulic na terenie miasta Słupcy – druk nr 12.
18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania – druk nr 13.
19. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych za 2016 rok.
20. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
21. Wolne wnioski i zapytania.
22. Zamknięcie XXIX sesji Rady Miasta Słupcy.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125