CZAD I OGIEŃ- OBUDŹ CZUJNOŚĆ

Tlenek węgla potocznie zwany „CZADEM”- cichy zabójca!

 „CZAD I OGIEŃ- OBUDŹ CZUJNOŚĆ”.

Trwający sezon grzewczy jest zawsze przyczynia się do powstawania wielu zagrożeń spowodowanych głównie przez nieznajomość elementarnych zasad dotyczących bezpiecznego składowania materiałów palnych oraz brakiem dokonywania czasowych przeglądów przewodów dymowych i spalinowych. Strażacy już wyjeżdżali do pożarów sadzy w kominie.

Przypominamy:

– Materiały palne należy składować w odległości nie mniejszej niż 0,5 m. od pieców  centralnego ogrzewania.

– Do rozpalania w piecach centralnego ogrzewania nie należy używać benzyn, rozpuszczalników itp. substancji palnych.

Należy dokonywać czasowych przeglądów przewodów dymowych i spalinowych.

 1. W obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:

 

 1)  od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;

 

 2)  od palenisk opalanych paliwem stałym- (węgiel, drewno) w tym budynki mieszkalne – co najmniej raz na 3 miesiące;

 

 3)  od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 – co najmniej raz na 6 miesięcy.

 

 1. W obiektach lub ich częściach, o których mowa w ust. 1, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

 

– Nie należy zasłaniać, zaklejać istniejących przewodów wentylacyjnych.

Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, ginie kilkadziesiąt osób. Bardzo często nie ma to związku z powstaniem pożaru, a wynika jedynie z niewłaściwej eksploatacji budynku i znajdujących się w nim urządzeń grzewczych.

Przypadki zatrucia czadem nasilają się w okresie sezonu grzewczego.

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Tlenek węgla powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych, w tym paliw, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze.

Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla:

 • jest gazem niewyczuwalnym zmysłami człowieka (bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku),
 • blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w czerwonych ciałkach krwi, powodując przy długotrwałym narażeniu (w większych dawkach) śmierć przez uduszenie.

Co jest główną przyczyną zaczadzeń?

Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych, spalinowych i dymowych.

Wadliwe działanie wspomnianych przewodów może wynikać z:

 • ich nieszczelności,
 • braku konserwacji, w tym czyszczenia,
 • wad konstrukcyjnych,
 • niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.

Powyższe może prowadzić do niedrożności przewodów, braku ciągu, a nawet do powstawania zjawiska ciągu wstecznego, polegającego na tym, że dym zamiast wydostawać się przewodem kominowym na zewnątrz, cofa się z powrotem do pomieszczenia.

 

Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla?

W przypadku zatrucia tlenkiem węgla należy:

 • zapewnić dopływ świeżego czystego powietrza; w skrajnych przypadkach wybijając szyby w oknie,
 • wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, jeśli nie stanowi to zagrożenia dla zdrowia osoby ratującej; w przypadku istnienia takiego zagrożenia pozostawić przeprowadzenie akcji służbom ratowniczym,
 • wezwać służby ratownicze,
 • jeżeli osoba poszkodowana nie oddycha, ma zatrzymaną akcję serca, należy natychmiast zastosować sztuczne oddychanie np.  metodą usta – usta oraz masaż serca,

By uchronić się przed zatruciem tlenkiem węgla można zamontować w domu czujnik tlenku węgla, który z chwilą wystąpienia niebezpieczeństwa będzie nas alarmował sygnałem dźwiękowym o zagrożeniu.

Czujnik tlenku węgla

Czujnik tlenku węgla

 

Tekst: mł. bryg. Dariusz Różański

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125