XXVIII sesja Rady Miasta Słupcy

BRM.0002.28.2017

Słupca, dnia 7 września 2017 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 art. 24 i 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Przewodniczący Rady Miasta Słupcy

z w o ł u j e
XXVIII sesję Rady Miasta Słupcy na dzień:

14 września 2017 r. (czwartek) o godzinie 13,00 w sali narad Urzędu Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacje z działalności:
a) Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej – druk nr 1,
b) Muzeum Regionalnego – druk nr 2,
c) Miejskiego Domu Kultury – druk nr 3.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Miasta Słupcy na lata 2017 – 2020 – druk nr 4.
8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Słupcy – druk nr 5.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Słupca na lata 2017 – 2023 – druk nr 6.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o. o. w Koninie ul. Sulańska 13 za 2016 rok – druk nr 7.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej – druk nr 8.
12. Informacja z przebiegu wykonania budżetu Miasta Słupcy za I półrocze 2017 roku – druk nr 9.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupeckiemu na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu transportu zbiorowego na terenie powiatu słupeckiego – druk nr 10.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy – druk nr 11.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2017 – druk nr 12.
16. Wolne wnioski i zapytania.
17. Zamknięcie XXVIII sesji Rady Miasta Słupcy.

Przewodniczący Rady
Andrzej Szymkowiak

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125