Podsumowanie konsultacji projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji

 

Mieszkańcy oraz podmioty działające na obszarze rewitalizacji lub zainteresowane prowadzeniem na nim swojej działalności, mogli składać fiszki projektowe zawierające krótki opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Prawie wszystkie zgłoszone propozycje przedsięwzięć rewitalizacyjnych zostały zamieszczone w dokumencie. Z możliwości ich złożenia skorzystali pracownicy Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych, Powiat Słupecki i SP ZOZ, spółdzielnia mieszkaniowa, lokalne organizacje pozarządowe oraz Muzeum Regionalne. Fiszki zbierano od 28 kwietnia do 18 maja 2017 roku.
W tym samym czasie wpłynęła uwaga dotycząca kształtu obszaru rewitalizacji – propozycja włączenia fragmentu ul. Warszawskiej do Parku Miejskiego. Chociaż konsultacje nie dotyczyły formalnie zasięgu obszaru rewitalizacji, zostały przeanalizowane wskaźniki oraz potencjał parku jako terenu rekreacji mieszkańców oraz miejsca realizacji imprez integracyjnych, a następnie obszar został rozszerzony o te tereny.
Ostateczny projekt tego dokumentu także został skonsultowany z mieszkańcami miasta Słupca w czasie spotkania, które miało miejsce 7 czerwca 2017 roku. Udział wzięło w nim około 100 osób. W związku z tak licznym udziałem interesariuszy, projekt Programu został zamieszczony na stronie internetowej i poproszono obecnych o wzięcie udziału w konsultacjach pisemnych. Trwały one od 9 do 26 czerwca 2017 r. i polegały na udostępnieniu projektu dokumentu na stronie internetowej miasta oraz w Urzędzie Miasta w Słupcy. Uwagi można było składać na przeznaczonym do tego formularzu. Uwagi zgłaszane były drogą mailową (2 szt.) i składane osobiście (2 szt.). Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa „Mostostalowiec” wnosiła o umieszczenie na liście projektów inwestycyjnych zadanie dotyczące odnowienia elewacji budynków wielorodzinnych spółdzielni. Ponieważ zadanie zlokalizowane było na obszarze rewitalizacji, a dodatkowo wpisuje się w cel dotyczący poprawy stanu budynków i estetyki przestrzeni publicznej, zostało uwzględnione na liście przedsięwzięć uzupełniających.  Spółdzielnia Mieszkaniowa w Słupcy wnosiła o skumulowanie jej projektów zgłoszonych do Lokalnego Programu Rewitalizacji w jeden kompleksowy projekt, a także przeniesienie go na listę projektów podstawowych. Dokonano połączenia proponowanych przedsięwzięć, jednak pozostawiono je na liście przedsięwzięć uzupełniających, ponieważ są one jednak nastawione przede wszystkim na poprawę stopnia zagospodarowania terenu, stanu technicznego i estetyki budynków, a jedynie pośrednio oddziaływać mogą pozytywnie na sferę społeczną, głównie poprzez integrację mieszkańców. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej wnosił o wprowadzenie do obszaru rewitalizacji budynków wielorodzinnych przy ul. Traugutta 7-16 i Al. Tysiąclecia 2A i 2B. Jednak ze względu na wiążące się z tym przekroczenia limitu 30% mieszkańców gminy na obszarze rewitalizacji uwaga ta nie została uwzględniona.  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy wnosił o poszerzenie obszaru rewitalizacji przy ulicy Traugutta o teren należący do SP ZOZ. Wniosek ten rozpatrzono pozytywnie, ponieważ szpital planuje utworzyć oddziały świadczące pomoc medyczną  ukierunkowaną w dużej mierze na osoby starsze. Ponadto planuje wdrażać programy profilaktyczne, w których pierwszeństwo będą miały osoby z obszaru rewitalizacji. W związku z wprowadzonymi zmianami, zaktualizowano powierzchnię obszaru rewitalizacji, liczba mieszkańców pozostała bez zmian, ponieważ dołączone tereny nie są zamieszkane. Aktualnie kształt Lokalnego Programu Rewitalizacji konsultowany jest z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125