Wybory kandydatów z organizacji pozarządowych do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Słupcy

OGŁOSZENIE

BURMISTRZ MIASTA SŁUPCY ZGODNIE Z §8. UCHWAŁY NR XXIV/164/17 RADY MIASTA SŁUPCY Z DNIA 30 MARCA 2017 R. W SPRAWIE POWOŁYWANIA CZŁONKÓW ORAZ ORGANIZACJI I TRYBU DZIAŁANIA GMINNEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO MIASTA SŁUPCY OGŁASZA WYBORY KANDYDATÓW Z ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO GMINNEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO MIASTA SŁUPCY

 

I. INFORMACJE PODSTAWOWE

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Słupcy jest organem konsultacyjnym w sprawach dotyczących sfery zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 1. Celem Rady jest wypracowanie kierunków merytorycznych będących podstawą do tworzenia praktycznej współpracy pomiędzy sektorem publicznym a pozarządowym.
 2. Rada pełni funkcję doradczą i inicjatywną oraz realizuje swój cel poprzez zadania określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Słupcy odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.
 4. Za pracę w Radzie nie przysługuje wynagrodzenie ani zwrot kosztów dojazdu.
 5. Kadencja Rady trwa 3 lata.

II. PODMIOTY UPRAWNIONE DO GŁOSOWANIA

Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, póz. 1817 ze zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Każda organizacja pozarządowa działająca na terenie Miasta Słupcy może głosować maksymalnie na czterech kandydatów.

III. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Karta do głosowania na kandydata do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego (Załącznik nr 2).

IV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA GŁOSÓW

 1. Głosy przyjmowane będą od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do 26.06.2017 roku.
 2. Karty do głosowania można wysyłać w zamkniętych kopertach drogą pocztową na adres Urzędu Miasta w Słupcy, ul. Pułaskiego 21 z dopiskiem „Gminna Rada Pożytku Publicznego – wybory” lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Słupcy w godzinach urzędowania.
 3. O przyjęciu karty decydować będzie data wpływu do Urzędu Miasta w Słupcy.
 4. Druki niezbędne do głosowania na kandydatów oraz lista pozytywnie zweryfikowanych kandydatów dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Słupcy www.bip.slupca.pl, na stronie internetowej Miasta Słupcy http://www.miasto.slupca.pl

V. INFORMACJE DODATKOWE

 1. Po upływie terminu głosowania nastąpi sprawdzenie kompletności i poprawności kart pod względem wymogów określonych w ogłoszeniu.
 2. Wyniki głosowania ustala powołana przez Burmistrza komisja.
 3. Glosowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/164/17 Rady Miasta Słupcy z dnia 30 marca 2017 roku, w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i  trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Słupcy.
 4. Dodatkowe informacje nie znajdujące się na stronach www.bip.slupca.pl oraz na www.miasto.slupca.pl można uzyskać w Urzędzie Miasta w Słupcy pod numerem telefonu (63) 277 27 27 wew. 233

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 1. Uchwała Nr XXIV/164/17 Rady Miasta Słupcy z dnia 30 marca 2017 roku, w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Słupcy.

 

Załączniki:

 1. Lista pozytywnie zweryfikowanych kandydatów
 2. Karta do głosowania

Słupca, dnia 14.06.2017 r.

 

 

 

print

Pobierz załącznik

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125