Zarządzenie nr 53/2017 w sprawie powołania Zespołu Koordynującego w związku z prowadzeniem konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta Słupcy na 2018 rok

 Zarządzenie  Nr 53/2017

Burmistrza Miasta Słupcy

z dnia 12 czerwca 2017 r.

 

w sprawie powołania Zespołu Koordynującego w związku z prowadzeniem konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta Słupcy na 2018 rok

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z poźń. zm. ) oraz § 4 ust. 1 załącznika Nr 2  do  Zarządzenia Burmistrza Miasta Słupcy Nr 52/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta Słupcy na 2018 rok  zarządzam, co następuje:

 • 1. Powołuję Zespół Koordynujący , zwany dalej „Zespołem”, w składzie:
 1. Tomasz Garsztka – przewodniczący,
 2. Beata Wyderkiewicz – członek,
 3. Mirosława Koziorowska – członek,
 4. Joanna Kazibut – członek,
 5. Edward Grajek – członek,
 6. Barbara Biskupska-Sobolewska – członek,
 7. Michał Ziemski – członek.
 • 2. 1. Do zadań Zespołu należy między innymi ocena formalno-merytoryczna zgłaszanych projektów i sprawne przeprowadzenie konsultacji.
 1. Zespół działa w oparciu o Regulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta Słupcy stanowiący załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Słupcy Nr 52/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
 • 3. 1. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu sprawuje Biuro Rady Miasta.
 1. W Biurze Rady Miasta przechowywana jest dokumentacja związana z przeprowadzeniem konsultacji społecznych, w szczególności formularze zgłaszania zadań oraz protokoły z posiedzeń Zespołu wraz z listami obecności.
 • 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu zespołu.
 • 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
print

Pobierz załącznik

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125