Zarządzenie nr 52/2017 Burmistrza Miasta Słupcy w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta Słupcy na rok 2018

Zarządzenie Nr 52/2017

Burmistrza Miasta Słupcy

z dnia 12 czerwca 2017 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta Słupcy na rok 2018.

 

Na podstawie art. 5a ust 1, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                                  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.  ) § 2 ust. 2 lit. d i ust. 3 oraz  § 3 ust. 1 załącznika do  uchwały Nr XL/273/14 Rady Miasta Słupcy z dnia 29 maja 2014 r.  w sprawie zasad  i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miejskiej Słupca (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 3689 z dnia 23 czerwca 2014 r.) zarządzam, co następuje:

 • 1. 1. Zarządzam przeprowadzenie na terenie Gminy Miejskiej Słupca konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miejskiej Słupca w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu Miasta Słupcy na rok 2018 na realizację zadań wybranych przez mieszkańców w ramach tzw. Budżetu Obywatelskiego Miasta Słupcy, zwanego dalej „Budżetem Obywatelskim”.
 1. Wysokość projektowanego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok wynosi 120 000,00 zł.
 2. Szczegółowy harmonogram konsultacji określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 • 2. Konsultacje będą oparte na formule Budżetu Obywatelskiego, którego regulamin stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 • 3. Konsultacje obejmują teren całego miasta Słupcy, a uczestniczyć w nich mogą wszyscy mieszkańcy Słupcy posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Miasta Słupcy.
 • 4. Przedmiotem konsultacji są propozycje zadań zgłaszane przez mieszkańców Słupcy ( załącznik Nr 1 do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Słupcy ), zweryfikowane formalnie oraz merytorycznie przez właściwe komórki organizacyjne Urzędu Miasta w Słupcy i Zespół Koordynujący, powołany Zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy, umieszczone na kartach do głosowania ( załącznik Nr 2 do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Słupcy ).
 • 5. Udział w konsultacjach społecznych polega odpowiednio na wypełnieniu formularza zgłaszania zadań ( I etap konsultacji ) bądź karty do głosowania ( II etap konsultacji ) zgodnie z załącznikami do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Słupcy oraz dostarczeniu go jednym ze sposobów wskazanych w wyżej wymienionym Regulaminie.
 • 6. Obsługę organizacyjno-techniczną przeprowadzanych konsultacji zapewnia Biuro Rady Miasta i Referat Organizacyjny Urzędu Miasta w Słupcy.
 • 7. Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 21 dni od daty ich zakończenia na stronie internetowej Urzędu Miasta w Słupcy.
 • 8. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta, Skarbnikowi Miasta oraz Kierownikowi Referatu Promocji i Rozwoju Lokalnego Urzędu Miasta.
 • 9. Zobowiązuje się kierowników referatów oraz samodzielne stanowiska pracy Urzędu Miasta w Słupcy do ścisłej współpracy z pracownikami wdrażającymi Budżet Obywatelski w zakresie realizacji niniejszego zarządzenia, w szczególności w zakresie określonym w § 4.
 • 10. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.
 • 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Miasta Słupcy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Słupcy.
print

Pobierz załącznik

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125