BURMISTRZ MIASTA SŁUPCY Z UWAGI NA BRAK ODPOWIEDNIEJ LICZBY KANDYDATÓW OGŁASZA PONOWNY NABÓR KANDYDATÓW Z ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO GMINNEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO MIASTA SŁUPCY

BURMISTRZ MIASTA SŁUPCY Z UWAGI NA BRAK ODPOWIEDNIEJ LICZBY KANDYDATÓW OGŁASZA PONOWNY NABÓR KANDYDATÓW
Z ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO GMINNEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO MIASTA SŁUPCY

I. INFORMACJE PODSTAWOWE
Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Słupcy jest organem konsultacyjnym w sprawach dotyczących sfery zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
1. Celem Rady jest wypracowanie kierunków merytorycznych będących podstawą do tworzenia praktycznej współpracy pomiędzy sektorem publicznym a pozarządowym.
2. Rada pełni funkcję doradczą i inicjatywną oraz realizuje swój cel poprzez zadania określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Słupcy odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.
4. Za pracę w Radzie nie przysługuje wynagrodzenie ani zwrot kosztów dojazdu.
5. Kadencja Rady trwa 3 lata.
II. PODMIOTY UPRAWNIONE I TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW
Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, póz. 1817 ze zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Każda organizacja pozarządowa działająca na terenie Miasta Słupcy może zgłosić jednego kandydata.
III. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Karta zgłoszenia kandydata do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego (Załącznik nr 1).
2. Oświadczenia kandydata na członka Rady (Załącznik nr 2) o:
– wyrażeniu zgody na kandydowanie
– wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
– oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne.
3. Oświadczenie podmiotu uprawnionego do zgłaszania kandydatów o prowadzeniu działalności na terenie Miasta Słupca (Załącznik nr 3).

IV. MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA ZGŁOSZEŃ
1. Zgłoszenia przyjmowane będą od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do  8 czerwca 2017 roku.
2. Zgłoszenie można wysłać drogą pocztową na adres Urzędu Miasta w Słupcy, ul. Pułaskiego 21 z dopiskiem „Gminna Rada Pożytku Publicznego” lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Słupcy w godzinach urzędowania.
3. O przyjęciu zgłoszenia decydować będzie data wpływu do Urzędu Miasta w Słupcy.
4. Druki niezbędne do zgłaszania kandydatów dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Słupcy www.bip.slupca.pl, na stronie internetowej Miasta Słupcy http://www.miasto.slupca.pl

V. INFORMACJE DODATKOWE
1. Po upływie terminu składania zgłoszeń nastąpi sprawdzenie kompletności i poprawności względem wymogów określonych w ogłoszeniu.
2. Lista pozytywnie zweryfikowanych zgłoszeń kandydatów wraz z nazwą organizacji zgłaszającej, opisem ich doświadczeń i umiejętności zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta w Słupcy.
3. Glosowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/164/17 Rady Miasta Słupcy z dnia 30 marca 2017 roku, w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i  trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Słupcy.
4. Kandydaci zgłoszeni prawidłowo w poprzednim naborze będą uwzględnieni przy ustalaniu składu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Słupcy.

VI. Dodatkowe informacje nie znajdujące się na stronach www.bip.slupca.pl oraz na    www.miasto.slupca.pl można uzyskać w Urzędzie Miasta w Słupcy pod numerem telefonu (63) 277 27 27 wew. 233
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2. Uchwała Nr XXIV/164/17 Rady Miasta Słupcy z dnia 30 marca 2017 roku, w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Słupcy.
Słupca, dnia 24.05.2017 r.

print

Pobierz załącznik

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125