XXVI Sesja Rady Miasta Słupcy

BRM.0002.26.2017

Słupca, dnia 18 maja 2017 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 art. 24 i 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Przewodniczący Rady Miasta Słupcy

z w o ł u j e
XXVI sesję Rady Miasta Słupcy na dzień:

25 maja 2017 r. (czwartek) o godzinie 13,00
w sali narad Urzędu Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacje z działalności:
a) Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej – druk nr 1,
b) Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – druk nr 2.
7. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok – druk nr 3.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Słupca do partnerstwa na rzecz realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 – druk nr 4.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi – druk nr 5.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości – druk nr 6.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy gen. Zygmunta Berlinga – druk nr 7.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy 22 Lipca – druk nr 8.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy 21 Stycznia – druk nr 9.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych – druk nr 10.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok – druk nr 11.
16. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016 – druk nr 12.
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupeckiemu – druk nr 13.
18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy – druk nr 14.
19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2017 – druk nr 15.
20. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości – druk nr 16.
21. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
22. Wolne wnioski i zapytania.
23. Zamknięcie XXVI sesji Rady Miasta Słupcy.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125