ZARZĄDZENIE NR 31/2017 BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 21/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 roku dotyczącego rozdziału środków na wsparcie realizacji zadań o charakterze gminnym na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 31/2017
BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY
z dnia 26 kwietnia 2017 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 21/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 roku dotyczącego rozdziału środków na wsparcie realizacji zadań o charakterze gminnym na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)1) oraz art. 11 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)2) art 221, ust. 1,2,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870 z późn. zm.)3) oraz uchwały Nr XX/123/16 Rady Miasta Słupcy z dnia 27 października 2016 r. w sprawie Programu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017, zarządzam co następuje:
§ 1. W Zarządzeniu nr 21/2017 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 7 kwietnia 2017 roku zmienia się §2 pkt. 1 i otrzymuje on brzmienie:
1. Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu w Słupcy – MOS, 62-400 Słupca, ul. Powstańców Wlkp. 22b, dotację w wysokości 4 500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Obóz sportowo-wypoczynkowy w Darłówku”
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Skarbnikowi Miasta.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Słupcy, umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.slupca.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Słupcy www.miasto.slupca.pl

 


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej w ustawy ogłoszonej w Dz. U. z 2016 poz. 1948, z 2017 poz 573
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 poz 191

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125