ZARZĄDZENIE NR 21/2017 BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie rozdziału środków na wsparcie realizacji zadań o charakterze gminnym na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 21/2017
BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY

z dnia 7 kwietnia 2017 r.

w sprawie rozdziału środków na wsparcie realizacji zadań o charakterze gminnym na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) )   oraz art. 11 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) )  art 221, ust. 1,2,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870 z późn. zm.) )  oraz uchwały Nr XX/123/16 Rady Miasta Słupcy z dnia 27 października 2016 r. w sprawie Programu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017, zarządzam co następuje:

§ 1. Na wsparcie realizacji zadania: PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM w ramach:
1) Organizacji wypoczynku wakacyjnego połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemami uzależnień, przyznaje się:
1. Stowarzyszeniu „Z Wiatrem i Pod Wiatr”, 62-420 Strzałkowo, Słomczyce 8c, dotację w wysokości: 2000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Lato pod Żaglami”
2. Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „ANMAR”, 62-400 Słupca, ul. Powstańców Wielkopolskich 28, dotację w wysokości: 10 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Wesołe wakacje z przygodą V edycja” 
3. Stowarzyszenie Klub Motocyklowy Wielkopolscy Fani Motocykli, 62-400 Słupca, ul. Poznańska 18, dotację w wysokości: 3 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Bezpieczeństwo Dzieci i Młodzieży„
2) Pomocy w rozwiązywaniu problemów alkoholowych wśród osób uzależnionych i współuzależnionych, przyznaje się:
1. Słupeckiemu Stowarzyszeniu „Centrum”, 62-400 Słupca, ul. Traugutta 10A, dotację w wysokości 7000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Wsparcie osób uzależnionych od alkoholu i utrzymujących abstynncje – wzmocnienie integracji środowiska samopomocowego oraz rozwijanie umiejętności społecznych poprzez kulturę fizyczną i rozwój duchowy„
2. Stowarzyszeniu im. św. Brata Alberta w Słupcy, 62-400 Słupca ul. Sienkiewicza 11, dotację w wysokości: 3 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Życie jest piękne – naucz się z niego kożystać”

§ 2. Na wsparcie realizacji zadania: WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY w ramach: Organizacji różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży, na wypoczynek letni:
1. Międzyszkolnemu Ośrodkowi Sportowemu w Słupcy, 62-400 Słupca, ul. Powstańców Wlkp. 22b, dotację w wysokości 4 500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Obóz sportowo-wypoczynkowy w Darłówku”
2. Klubowi Biegacza „Wartko”, 62-590 Golina, Plac Kazimierza Wielkiego 2, dotację w wysokości 500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „POŻYTECZNY WIATR – WAKACYJNE EDUKACYJNE WARSZTATY TECHNICZNE W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA I PRAKTYCZNEGO ZASTOSOWANIA ENERGII WIATROWEJ DLA DZIECI”
3. Stowarzyszeniu „Z Wiatrem i Pod Wiatr”, 62-420 Strzałkowo, Słomczyce 8c, dotację w wysokości: 5000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: ”Żeglarskie wakacje„
4. Stowarzyszeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcy, 62-400 Słupca, ul. Ratajczaka, dotację w wysokości: 500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: ”Lato z Orkiestrą Dętą OSP w Słupcy„
5. Stowarzyszeniu „Słupecki Klub Mam„  62-400 Słupca, ul. Tuwima 12, dotację w wysokości 500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „FERIE Z KLUBEM MAM”
6. Stowarzyszeniu „Słupeckie Towarzystwo Tenisowe, 62-400 Słupca, ul. Gajowa 4, dotację w wysokości: 4 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Sportowe półkolonie”

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Skarbnikowi Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Słupcy, umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.slupca.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Słupcy www.miasto.slupca.pl

print

Pobierz załącznik

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125