XXIV sesja Rady Miasta Słupcy

BRM.0002.24.2017

Słupca, dnia 23 marzec 2017 r.

Uprzejmie zapraszam na XXIV sesję Rady Miasta Słupcy, która odbędzie się w dniu 30 marca 2017 r. (czwartek) o godzinie 13,00 w sali narad w Urzędzie Miasta w Słupcy ulica Pułaskiego 21.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawozdanie za rok 2016 z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – druk nr 1.
7. Sprawozdanie za rok 2016 z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014 – 2016 – druk nr 2.
8. Sprawozdanie za 2016 rok z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2010 – 2020 – druk nr 3.
9. Informacja z działalności Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy za rok 2016 – druk nr 4.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków – druk nr 5.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi – druk nr 6.
12. Podjęcie uchwały w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Słupcy – druk nr 7.
13. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. – druk nr 8.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2017 – druk nr 9.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości – druk nr 10.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości – druk nr 11.
17. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
18. Wolne wnioski i zapytania.
19. Zamknięcie XXIV sesji Rady Miasta Słupcy.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125