Posiedzenia komisji stałych Rady Miasta Słupcy

Słupca, dnia 2017.03.22

BRM.0012.35.2017
Na podstawie § 89 uchwały Nr XXV/174/12 Rady Miasta Słupcy z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca, zwołuje się:

w dniu 27 marca 2017r. (tj. poniedziałek) o godzinie 13.00.

posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miasta Słupcy.
Posiedzenie odbędzie się w sali narad w Urzędzie Miasta w Słupcy, ul. Pułaskiego 21.

Projekt porządku posiedzenia:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Rok Świętego Brata Alberta – Wolontariat w Słupcy.
3. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
a. Sprawozdanie za rok 2016 z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – druk nr 1.
b. Sprawozdanie za rok 2016 z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2016 – druk nr 2.
c. Sprawozdanie za rok 2016 z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2010 – 2020 – druk nr 3.
d. Informacja z działalności Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy za rok 2016 – druk nr 4.
e. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków – druk nr 5.
f. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi – druk nr 6.
g. Projekt uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Słupcy – druk nr 7.
h. Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. – druk nr 8.
i. Projekt uchwały zmieniający uchwałę budżetową na rok 2017 – druk nr 9.
j. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości – druk nr 10.
k. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości – druk nr 11.
4. Wolne wnioski i zapytania.

Za zgodność:
Przewodniczący Komisji
/Tadeusz Markiewicz/


Słupca, dnia 2017.03.23

BRM.0012.35.2017

Na podstawie § 89 uchwały Nr XXV/174/12 Rady Miasta Słupcy z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca, zwołuje się:

w dniu 28 marca 2017r. (tj. wtorek) o godzinie 13.00.

posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki MiejskiejRady Miasta Słupcy.
Posiedzenie odbędzie się w sali nr 207 w Urzędzie Miasta w Słupcy, ul. Pułaskiego 21.

Projekt porządku posiedzenia:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
a. Sprawozdanie za rok 2016 z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – druk nr 1.
b. Sprawozdanie za rok 2016 z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2016 – druk nr 2.
c. Sprawozdanie za rok 2016 z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2010 – 2020 – druk nr 3.
d. Informacja z działalności Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy za rok 2016 – druk nr 4.
e. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków – druk nr 5.
f. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi – druk nr 6.
g. Projekt uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Słupcy – druk nr 7.
h. Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. – druk nr 8.
i. Projekt uchwały zmieniający uchwałę budżetową na rok 2017 – druk nr 9.
j. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości – druk nr 10.
k. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości – druk nr 11.
3. Wolne wnioski i zapytania.

Za zgodność:
Przewodniczący Komisji
/Piotr Marszałek/

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125