UCHWAŁA NR XLI/280/14 RADY MIASTA SŁUPCY

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Poznań, dnia 31 lipca 2014 r.
Poz. 4330

UCHWAŁA NR XLI/280/14 RADY MIASTA SŁUPCY
z dnia 17 lipca 2014 r.
w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Słupcy.

Na podstawie art. 5b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 1Rada Miasta Słupcy uchwala, co następuje:
§ 1. Powołuje się Młodzieżową Radę Miasta Słupcy.
§ 2. Nadaje się Statut Młodzieżowej Rady Miasta Słupcy stanowiący załącznik do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Słupcy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Andrzej Szymkowiak

print

Pobierz załącznik

  • pdf Uchwała
    Data dodania: 16 marca 2017 09:09 Wielkość pliku: 247 KB
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125