BURMISTRZ MIASTA SŁUPCY OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY MIEJSKIEJ SŁUPCA W ROKU 2017

BURMISTRZ MIASTA SŁUPCY OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY MIEJSKIEJ SŁUPCA W ROKU 2017

I. Celem konkursu ofert jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Słupca w dziedzinach określonych w „Programie współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017″.

II. Zadanie: PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM
Planowana w roku 2017 kwota dotacji wynosi 25 000 zł.
Wydatki poniesione w roku 2016 wynosiły – 25 000 zł.
1. Organizacja wypoczynku wakacyjnego połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień – kwota dotacji wynosi 15 000 zł.
2. Pomoc w rozwiązywaniu problemów alkoholowych wśród osób uzależnionych i współuzależnionych – kwota dotacji wynosi 10 000 zł.

III. Zadanie: WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY
Planowana w roku 2017 kwota dotacji wynosi 15 000 zł.
Wydatki poniesione w roku 2016 wynosiły 9 500 zł.
1. Organizacja różnych sportowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży
a) wypoczynek letni
b) wypoczynek zimowy

IV. PODMIOTY UPRAWNIONE DO SKŁADANIA OFERT
1. Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem oraz prowadzące działalność na terenie Miasta Słupcy:
a) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
2. W/w podmioty nie mogą zalegać z opłacaniem należności publiczno – prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów o charakterze publicznym.
3. Posiadać własne konto bankowe.

V. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI 
1. Rozpatrywane są wyłącznie oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu.
2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w wysokości wnioskowanej. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. Jeżeli kwota przyznanej dotacji będzie niższa, podmiot zobowiązany jest do przedstawienia korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania.
3. Dotację na wsparcie realizacji zadania otrzymują podmioty, których oferty zostaną wybrane w postępowaniu konkursowym.
4. Dotacja dotyczy współfinansowania zadań publicznych i dlatego wymagane jest przeznaczenie przez wnioskodawców własnych środków finansowych na realizację zadania.
5. Przewidywana dotacja nie może zostać przeznaczona na:
a/ wynagrodzenia pracowników organizacji poza zakresem realizacji zadania,
b/ wydatki majątkowe w tym zakupy inwestycyjne.

VI. TERMINY SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy składać w terminie do 28.03.2017 r. do godz. 15.30
Oferty przyjmowane będą od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w godzinach pracy Urzędu. O przyjęciu oferty decydować będzie data wpływu do Urzędu Miasta w Słupcy.
2. Adres pod którym należy składać oferty: Urząd Miasta w Słupcy ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca (Biuro Obsługi Klienta).
3. Nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem.
4. Ofertę należy wypełnić drukiem.
5. Druki ofert dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Słupcy.
www.bip.slupca.pl

VII. TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ
1. Zadania powinny być zrealizowane do końca 2017 roku.
2. Realizacja zadania zleconego następuje po zawarciu umowy.
3. Warunkiem zawarcia umowy na dotację jest dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu projektu oraz sporządzenie aktualnego harmonogramu realizacji zadania w przypadku przyznania dotacji w innej wysokości niż wnioskowana.
4. Zleceniobiorca, realizując zadanie jest zobowiązany do informowania w wydawanych przez siebie, w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych (takich jak plakaty, zaproszenia, ogłoszenia prasowe itp.) poprzez media, poprzez widoczną w miejscu realizacji zadania tablicę o fakcie dofinansowania zadania przez Gminę Miejską Słupca.
5. Zadanie nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy.

VIII. TERMIN, TRYB I KRYTERIA WYBORU OFERT
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty z opisem projektu, który ma zostać dofinansowany i preliminarzem wydatków na formularzu ofert, zgodnym z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów wzorów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016,  poz. 1300).
2. Do oferty należy dołączyć:
1) obowiązujący statut organizacji lub inny akt regulujący status podmiotu.
2) dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu, rejestracji organizacji, zawierający aktualne dane ze wskazaniem osób do składania w imieniu organizacji oświadczeń woli w zakresie nabywania praw i zaciągania zobowiązań finansowych oraz dysponowania środkami przeznaczonymi na realizację zadania (w tym rozliczenia uzyskanej dotacji).
3) sprawozdanie finansowe za 2015 rok.
4) oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu należności publiczno – prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek o charakterze publicznym.
3. W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty dopuszcza się możliwość przedłożenia jednego kompletu załączników (statut, aktualny wypis, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie merytoryczne, aktualne oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu należności publiczno – prawnych i inne).
4. Burmistrz Miasta Słupcy w ciągu 10 dni roboczych od ostatniego dnia przyjmowania ofert podejmie decyzję w formie zarządzenia o wyborze oferty i udzieleniu dotacji.
5. Złożone oferty rozpatrywane będą pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisje Konkursową powołaną zarządzeniem przez Burmistrza Miasta Słupcy.
6. O podjętych decyzjach składający ofertę zostaną poinformowani na stronie internetowej Urzędu Miasta w Słupcy: www.miasto.slupca.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.slupca.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Słupcy.
7. Wybór ofert odbędzie się wg następujących kryteriów:
a) zgodność celu projektu z priorytetami ustalonymi przez Radę Miasta Słupcy uchwałą Nr XX/123/16 z dnia 27.10.2016 r. Rady Miasta Słupcy w sprawie Programu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017,
b) oceny możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację,
c) oceny przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
d) oceny proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których organizacja będzie realizować zadanie publiczne,
e) udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
f) uwzględnienia planowanego przez organizację wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
g) oceny realizacji zleconych zadań publicznych, które w latach poprzednich realizowały organizacje, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

IX. Dodatkowe informacje nie znajdujące się na stronach www.bip.slupca.pl oraz na www.miasto.slupca.pl można uzyskać w Urzędzie Miasta w Słupcy pod numerem telefonu (63) 277 27 27 wew. 233
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwała Nr XX/123/16 z dnia 27.10.2016 r. Rady Miasta Słupca w sprawie Programu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

Słupca, dnia 06.03.2017 r.

AL/AL

print

Pobierz załącznik

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125