ZARZĄDZENIE NR 6/2017 BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie rozdziału środków na wsparcie realizacji zadań o charakterze gminnym na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 6/2017
BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY
z dnia 30 stycznia 2017 r.
w sprawie rozdziału środków na wsparcie realizacji zadań o charakterze gminnym na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) art 221, ust. 1,2,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XX/123/16 Rady Miasta Słupcy z dnia 27 października 2016 r. w sprawie Programu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017, zarządzam co następuje:
§ 1. Na wsparcie realizacji zadania: WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU w ramach: Upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży poprzez:
a) szkolenia sportowe,
b) prowadzenie zajęć sportowych,
c) udział zawodników w zawodach sportowych, oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez: organizację imprez sportowych, w tym rozgrywek sportowych, turniejów mistrzowskich, rozgrywek w sportach indywidualnych i grach zespołowych i inne, przyznaje się:
1. Stowarzyszeniu Przyjaciół Siatkówki, 62-400 Słupca, ul. Plac Szkolny 1, dotację w wysokości: 25 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Utrzymanie struktur siatkarskich w Słupcy”
2. Słupeckiemu Towarzystwu Tenisowemu, 62-400 Słupca, ul. Gajowa 4, dotację w wysokości: 6 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Upowszechnianie tenisa ziemnego w Słupcy”
3. Lidze Obrony Kraju, 61-894 Poznań, ul. Niezłomnych 1 (Zarząd Powiatowy w Słupcy, 62-400 Slupca, ul. Poznańska 18), dotację w wysokości: 3 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Wspieranie i upowszechnianie strzelectwa sportowego w Słupcy”
4. Stowarzyszeniu „Z Wiatrem i Pod Wiatr”, 62-420 Strzałkowo, Słomczyce 8c, dotację w wysokości: 8 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:
a) „Z wiatrem za pan brat”
–  kwota dotacji: 6 000 zł
b)  „Finał wojewódzki 56 zawodów strzeleckich o srebrne muszkiety„ 
–  kwota dotacji: 2 000 zł
5. Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu KOPERNIK, 62-400 Słupca, ul. Armii Krajowej 27, dotację w wysokości: 29 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:
a) „Szkolenie dzieci i młodzieży szkolnej w dyscyplinach ogólnorozwojowych i pozostałych sekcjach UKS Kopernik wraz z udziałem w zawodach i turniejach.”
– kwota dotacji: 2 000 zł
b) „Organizacja wyjazdów dzieci i młodzieży szkolnej na basen połączona z nauką pływania”
– kowota dotacji: 18 000 zł
c) „Szkolenie dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie badmintona wraz z udziałem w meczach i turniejach”
– kwota dotacji: 9 000 zł
6. Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej – Słupecki Klub Piłkarski „SKP Słupca”, 62-400 Słupca, ul. Gajowa 4,dotację w wysokości: 79 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży poprzez szkolenie sportowe, prowadzenie zajęć sportowych oraz udział zawodników w zawodach sportowych.”
7. Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu, 62-400 Słupca, ul. Powstańców Wielkopolskich 22b, dotację w wysokości: 5 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Wychowujemy sportowców”
8. Słupeckiemu Klubowi Tenisa Stołowego, 62-400 Słupca, ul. Podbipięty 7, dotację w wysokości: 1 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym”
9. Słupeckiemu Towarzystwu Koszykówki „GROM”, 62-400 Słupca ul.Traugutta 10A/11, dotację w wysokości: 10 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: ”Rozwój koszykówki w mieście Słupca„
10. Stowarzyszeniu Pasjonaci Słupca, 62-400 Słupca, Źródlana 1, dotację w wysokości: 1 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Sportowe rozpoczęcie wakacji – Skok przez płot”
11. Słupeckiej Organizacji Strzeleckiej „FORT”, 62-400 Słupca, ul. Poznańska 18, dotację w wysokości:  1 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Propagowanie strzelectwa wśród młodzieży Miasta Słupcy”
12.  Stowarzyszeniu SGR Racing Team, 62-400 Słupca, ul. Kopernika 21, dotację w wysokości: 1 500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Udział w zawodach kolarskich, rozwój i programowanie kolarstwa„
13. Słupeckiemu Klubowi Mam, 62-400 Słupca, ul. Tuwima 12, dotację w wysokości: 500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „My się nie nudzimy, bo sport lubimy!”
14. Fundacji Piotra Reissa, 60-642 Poznań, ul. Źródlana 19/1, dotacje w wysokości: 2 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:
a)  „Treningi Piłkarskie dla zawodników Akademii Piłkarskiej Reissa” – kwota dotacji: 1 000 zł
b)  „Reiss Cup – turniej piłki nożnej”  – kwota dotacji: 1 000 zł

§ 2. Na wsparcie realizacji zadania: KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO w ramach: Ochrony i konserwacji zabytków w mieście Słupca. Wspierania zadań z szeroko pojętej animacji kulturowej i społecznej poprzez organizację szeregu działań m.in. konkursów, warsztatów, koncertów, spektakli wystaw i innych, przyznaje się:
1. Słupeckiej Organizacji Turystycznej, 62-400 Słupca, ul. Poznańska 18,dotację w wysokości: 500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Wielki Konkurs Fotograficzny „Cztery Pory Roku”
2. Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „ANMAR”, 62-400 Słupca, ul. Powstańców Wielkopolskich 28,dotację w wysokości: 1 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Konkurs rzeźbiarski Sculptura 2017”
3. Słupeckiemu Towarzystwu Społeczno – Kulturalnemu, 62-400 Słupca, ul. Warszawska 53,dotację w wysokości: 3 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Renowacja obiektów sepuklarnych na terenie cmentarza św. Krzyża w Słupcy – Zorganizowanie warsztatów malarskich.”
4.  Stowarzyszeniu „Nasze dzieci”, 62-400 Słupca, ul. Okopowa 4a, dotację w wysokości: 500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Daleko i blisko czyli małymi stópkami po Słupcy i Wielkopolsce”
5. Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcy, 62-400 Słupca, ul. Ratajczaka 1, dotację w wysokości: 500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: ”Bo najważniejsza w życiu jest pasja„ warsztaty muzyczne dla dzieci II edycja.”
6. Stowarzyszeniu Klub Biegacza „Wartko” 62-590 Golina, ul. Plac Kazimierza Wielkiego , dotację w wysokości: 500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „ZNAM ZABYTKI MOJEGO MIASTA – KOŚCIÓŁ ŚW. WAWRZYŃCA W SŁUPCY – warsztaty zabytkowej architektury”
7. Stowarzyszeniu im. Apolinarego Szeluty, 62-400 Słupca, ul. Pułaskiego 21, dotację w wysokości: 2 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Słupecka Jesień Apolinarego”
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Skarbnikowi Miasta.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Słupcy, umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.slupca.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Słupcy www.miasto.slupca.pl

print

Pobierz załącznik

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125