Powiatowy Konkurs Recytatorski Wierszy i Pieśni o Tematyce Patriotycznej – regulamin, karty zgłoszenia

12 października 2016
Powiatowy Konkurs Recytatorski Wierszy i Pieśni o Tematyce Patriotycznej - logo konkursu

Powiatowy Konkurs Recytatorski Wierszy i Pieśni o Tematyce Patriotycznej – logo konkursu

REGULAMIN
POWIATOWEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO WIERSZY
I PIEŚNI O TEMATYCE PATRIOTYCZNEJ
Z OKAZJI NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

I. Organizatorzy.
1. Organizatorami POWIATOWEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO WIERSZY I PIEŚNI O TEMATYCE PATRIOTYCZNEJ zwanego dalej „konkursem” są: Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju przy współpracy z Zarządem Wojewódzkim LOK oraz Miejski Dom Kultury w Słupcy.
2. Konkurs odbywa się pod Honorowym Patronatem starosty słupeckiego Mariusza Roga oraz burmistrza Miasta Słupcy Michała Pyrzyka.

II. Cele konkursu.
1. Realizacja statutowych celów działania LOK, związanych z patriotyczno – obronnym oddziaływaniem wychowawczym oraz kultywowaniem i popularyzowaniem tradycji narodowych i oręża polskiego.
2. Realizacja statutowych zadań Miejskiego Domu Kultury, związanych z upowszechnianiem oraz prezentacją twórczości i działalności artystycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.
3. Pogłębianie wśród młodzieży szkolnej znajomości polskiej poezji patriotycznej oraz rozwijanie wrażliwości artystycznych, a także zainteresowanie językiem polskim, wzbogacanie słownictwa i umiejętności formułowania wypowiedzi.
4. Wzbogacenie oferty imprez kulturalnych i oświatowo – historycznych, związanych z Dniem Niepodległości 11 Listopada.

III. Udział w konkursie.
1. W powiatowym etapie konkursu przewidziano wspólną rywalizację w ramach jednej grupy wiekowej uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych Z TERENU POWIATU SŁUPECKIEGO.
2. Każda szkoła może wystawić DWIE reprezentacje DO WYSTĘPU W KAŻDEJ KATEGORII: 1. Recytacja poezji oraz 2. Pieśń patriotyczna.
3. Każda szkoła może wybrać kategorię, w której zechce wystawić reprezentację (recytacja lub śpiew) albo wystawić reprezentacje w obu kategoriach.
4. Jeśli szkoła urządzi eliminacje wewnątrzszkolne, będą się one odbywać bez udziału Organizatorów konkursu.
5. Reprezentacja szkoły powinna przysłać czytelnie wypełnione karty zgłoszenia (oddzielnie do kategorii RECYTACJA i oddzielnie do kategorii PIEŚŃ PATRIOTYCZNA) do dnia 10 października (poniedziałek) włącznie, do godz. 15.00. Zgłoszenia nadesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.
6. Karta zgłoszenia powinna zawierać dane szkoły, dane reprezentantów, nauczycieli prowadzących oraz wykonywany repertuar, z uwzględnieniem tytułu i autora (autorów).

IV. Przebieg konkursu.
1. Konkurs przebiegać będzie w dwóch kategoriach: RECYTACJA oraz PIEŚŃ PATRIOTYCZNA. Początek konkursu – 12 października (środa), godzina 10.00 – sala widowiskowa Miejskiego Domu Kultury w Słupcy, ul. Traugutta 5. Reprezentacje szkół powinny stawić się na miejscu najpóźniej do godziny 9.30.
2. Szkoła nie ma obowiązku wystawienia reprezentacji w obu kategoriach.
3. Repertuar stanowi polska poezja i pieśń patriotyczna bez względu na okres jej powstania.
4. Czas każdego wykonania (recytacja lub pieśń) nie może przekroczyć 4 minut.
5. Akompaniator (akompaniatorzy) w kategorii PIEŚŃ PATRIOTYCZNA nie muszą być uczniami szkoły i nie są traktowani jako reprezentacja szkoły. Reprezentantami szkoły są wokaliści (wokalista).
6. W przypadku akompaniamentu z playbacku, wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia nośnika na płycie CD w formacie „CD audio” najpóźniej do godziny 9.30 w dniu konkursu. Niedopuszczalne są nośniki i pliki komputerowe typu „mp3”, „flac” itp.
7. O kolejności występów decydują Organizatorzy.

UWAGA!!! Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niedopuszczenia utworu lub wiersza do konkursu ze względu na niewłaściwie dobraną treść lub charakter utworu.

V. Zasady oceny konkursu.
1. Przebieg konkursu ocenia jury powołane przez Organizatorów.
2. Decyzje jury o przyznaniu nagród i nominacji do konkursu wojewódzkiego są ostateczne i nie podlegają zmianom, protestom i weryfikacji.
3. Jury oceniać będzie następujące aspekty występu konkursowego:
    dobór repertuaru
    interpretację tekstu (wiersz)
    poziom muzyczny występu (pieśń patriotyczna)
    ogólny wyraz artystyczny
    pomysł i oryginalność występu

VI. Nagrody i nominacje
1. Decyzją Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju tegorocznym gospodarzem finału wojewódzkiego będzie Słupca. Zarząd Wojewódzki przyznał gospodarzom dodatkowe 2 miejsca w konkursie finałowym w każdej kategorii czyli 4 miejsca w kategorii RECYTACJA oraz 4 miejsca w kategorii PIEŚŃ.
2. W związku z powyższym, w każdej z dwóch kategorii przyznane zostaną przez jury nagrody za I, II, III i IV miejsce, oznaczające nominacje do konkursu wojewódzkiego, który odbędzie się 21 października 2016 roku w Słupcy.
4. Wszystkie decyzje jury (nagrody i nominacje) zostaną ogłoszone w dniu konkursu, po jego zakończeniu.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!!
ORGANIZATORZY

Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju w Słupcy

Prezes Zarządu

 /-/ Mieczysław Górny

Miejski Dom Kultury w Słupcy

Dyrektor

/-/ Jarosław Dębski

print

Pobierz załącznik

  • doc zgłoszenie wiersze
    Powiatowy Konkurs Recytatorski Wierszy i Pieśni o Tematyce Patriotycznej - karta zgłoszenia wiersze
    Data dodania: 22 września 2016 11:31 Wielkość pliku: 1 MB
  • doc zgłoszenie pieśni
    Powiatowy Konkurs Recytatorski Wierszy i Pieśni o Tematyce Patriotycznej - karta zgłoszenia pieśni
    Data dodania: 22 września 2016 11:35 Wielkość pliku: 1 MB
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125