Regulamin przyznawania wyróżnienia „Herbowa Tarcza Słupcy”

UCHWAŁA NR XXIX/203/13 RADY MIASTA SŁUPCY

z dnia 6 czerwca 2013 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania wyróżnienia „Herbowa Tarcza Słupcy”.

Na podstawie art. 18 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. póz. 594) oraz § 10 ust. l i 4 uchwały Nr XXV/174/12 Rady Miasta Słupcy z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca (D. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2013 r. póz. 1381) Rada Miasta Słupcy uchwala:

Regulamin przyznawania wyróżnienia „Herbowa Tarcza Słupcy”

§1. „Herbowa Tarcza Słupcy” jest honorowym wyróżnieniem przyznawanym przez Rade Miasta Słupcy za szczególne zasługi dla Miasta Słupcy.

§2. ” Herbową Tarczę Słupcy” przyznaje się osobom fizycznym.

§3. l. Wyróżnienie „Herbowa Tarcza Słupcy” składa się z medalu i dyplomu pamiątkowego.

  1. Wzór medalu określa załącznik do niniejszej uchwały.

§4. 1. Wyróżnienie „Herbowa Tarcza Słupcy” przyznawane jest na wniosek stałych Komisji Rady Miasta.

  1. Każdy może zgłaszać stałym Komisjom Rady kandydatury do wyróżnienia „Herbowa Tarcza
    Słupcy”.
  2. W danym roku kalendarzowym można przyznać tylko jedno wyróżnienie.

§5. Wnioski o przyznanie wyróżnienia przedkładają Radzie wraz z uzasadnieniem przewodniczący Komisji stałych.

§6. Wyróżnienie przyznaje Rada Miasta Słupcy w drodze uchwały.

§7. Wręczenia wyróżnienia dokonuje Przewodniczący Rady Miasta Słupcy.

§8. Traci moc uchwała Nr XXXV1I/161/97 Rady Miasta Słupcy z dnia 30 września 1997 r. w sprawie Regulaminu przyznawania wyróżnienia „Herbowa Tarcza Słupcy”.

§9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Słupcy.

§10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr l do Uchwały Nr XXIX/203/13 Rady Miasta Słupcy z dnia 6 czerwca 2013 r.

 

Herbowa Tarcza Słupcy

Herbowa Tarcza Słupcy

Herbowa Tarcza Słupcy

Herbowa Tarcza Słupcy

 

 

 Uzasadnienie

do uchwały Nr XXIX/203/13 Rady Miasta Słupcy z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania wyróżnienia „Herbowa Tarcza Słupcy”.

Ustanowienie wyróżnienia „Herbowa Tarcza Słupcy” ma na celu uhonorowanie osób, które w sposób szczególny przyczyniają się do rozwoju Miasta Słupcy na różnych płaszczyznach działalności m.in. politycznej, gospodarczej, społecznej, kulturalnej, sportowej. Wyróżnienie „Herbowa Tarcza Słupcy” wpisuje się w zwyczaj praktykowany przez wiele instytucji, organizacji, stowarzyszeń oraz mieszkańców miasta pragnących w ten sposób uhonorować ludzi, których dokonania i zasługi znacznie wykraczają poza zwykłe granice obowiązku. Ustanowienie wyróżnienia „Herbowa Tarcza Słupcy” ma wymiar symboliczny.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125