9 sierpnia Wawrzynkowa Gra Miejska

9 sierpnia 2016
11:00do14:00

Regulamin  Wawrzynkowej Gry Miejskiej

Śladami św. Wawrzyńca

1. Organizatorzy

 1. Organizatorem Gry jest Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego w Urzędzie Miasta w Słupcy
 2. Przez organizację Gry rozumie się zaaranżowanie atrakcji tematycznych na terenie miasta Słupcy.

2. Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnicy grają zespołowo. Warunkiem udziału w Grze jest rejestracja zespołu liczącego min.2- max. 8 osób. Dzieci do 12 roku życia biorą udział w Grze wraz z osobą dorosłą. Uczestnicy Gry powyżej 12 roku życia muszą mieć zgodę rodzica do okazania Organizatorowi przed rozpoczęciem Gry.  Brak zgody rodzica eliminuje uczestnika z zabawy.
 2. Każda z osób uczestnicząca w Grze powinna być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w zabawie.

3. Zgłoszenia

 • Zgłoszenia do Gry przyjmowane są do 8 sierpnia 2014 r. w godz. od  07:30 do 15:30 w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta w Słupcy ul. Pułaskiego 21 lub mailowo promocja2@miasto.slupca.pl

Dopuszcza się zgłoszenie zespołów w dniu 9 sierpnia w godzinach od 10:30 do 11:00 przy parafii św. Wawrzyńca w Słupcy.

 • Udział w Grze jest bezpłatny.
  Poprzez zgłoszenie do udziału w Grze uczestnik wyraża zgodę na:
  – wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;
  – przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz.U. Nr 133 poz. 883));
  – publikację przez Organizatora wizerunku uczestnika w dokumentacji fotograficznej i filmowej Gry;
  – opublikowanie na łamach strony internetowej i w informacjach medialnych przez Organizatorów wizerunku uczestnika oraz imienia i nazwiska uczestnika w przypadku, gdy ten otrzyma nagrodę lub wyróżnienie.

4. Zasady Gry

 1. Gra odbywa się 9 sierpnia 2016r. od godz. 11:00,
 2. Gra kończy się 9 sierpnia 2016r. ok. godz. 14:00 wręczeniem nagród
 3. Miejsce rozpoczęcia Gry: parafia p.w. św. Wawrzyńca w Słupcy
 4. Zadaniem uczestników jest wykonanie zadań Gry, określonych w jej trakcie.
 5. Nie można się rozdzielać.
 6. Po trasie Gry gracze poruszają się pieszo.
 7. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim
 8. W czasie Gry obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania przepisów ruchu drogowego i przepisów BHP.
 9. W przypadku naruszenia przez gracza lub zespół niniejszego regulaminu, złamania zasad fair play, utrudniania gry innym graczom, w dowolnym momencie Gry Organizatorzy mają prawo odebrania zespołowi karty uczestnika i wykluczenia go z Gry. Decyzja Organizatorów w tej kwestii jest ostateczna

5. Nagrody

Laureaci Gry zostaną wyłonieni na drodze losowania spośród zespołów, które ukończą Grę realizując wszystkie zadania.

Nagrodą w Grze są karnety do kina i gadżety miejskie.

6. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej www.miasto.slupca.pl
 2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatorów.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian z regulaminie z ważnych przyczyn.
print

Pobierz załącznik

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125