Informacja o segregacji popiołu

SEGREGACJA POPIOŁU

Aby poprawić system gospodarowania odpadami komunalnymi w naszym Mieście koniecznym jest od następnego sezonu grzewczego selektywne zbieranie popiołu z terenu nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej. Zanieczyszczenie odpadów komunalnych popiołem, jest najczęstszym problemem, w procesie odzysku surowców.

W związku z tym Właściciel nieruchomości, na których wytwarzany jest popiół (np. opalanych węglem) powinien zgłosić nieruchomość w Urzędzie Miasta w terminie do dnia 30 lipca 2016 roku wypełniając wniosek – do pobrania w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta od Pon – Pt w godzinach 8:00-15:00.
Zgłoszenia można dokonać w Urzędzie Miasta Słupcy osobiście, przesłać pocztą lub w formie elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Druk wniosku wraz z  pozostałymi informacjami dotyczącymi gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta znajdą Państwo również na stronie internetowej Urzędu Miasta: http://archiwum.miasto.slupca.pl/blog/category/dla-mieszkanca/ochrona-srodowiska-i-gospodarka-odpadami/
Jednocześnie należy przypomnieć, że podjęcie niezbędnych działań zmierzających do poprawy segregacji odpadów jest niezbędne dla osiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania, a wprowadzenie selektywnego zbierania popiołu zmniejszy znacznie ilość odpadów zmieszanych, co będzie miało decydujący wpływ na ustalenie opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Mieście.
Poza tym należy pamiętać, że złożona przez właściciela nieruchomości deklaracja selektywnego zbierania odpadów dotyczy również zbierania popiołu z terenu nieruchomości wyposażonych w odrębny pojemnik do zbierania popiołu. Jeżeli popiół będzie zbierany w inny niż opisany wyżej sposób, Właściciel zostanie wezwany do złożenia korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z zastosowaniem stawki dla odpadów gromadzonych w sposób nieselektywny (6,40zł/m³ zużytej wody na terenie nieruchomości).

Tekst wniosku o wywóz popiołu:

                                                                                                                   Słupca, dnia……..………..
Wnioskodawca

………………………………………..…
/imię i nazwisko/

…………………………………..………
/adres nieruchomości na której powstaje popiół/

……………………………………………
/adres do korespondencji – jeżeli jest inny niż adres nieruchomości/

Kontakt: ………………………………..

                                                                                                    Urząd Miasta Słupca
ul. Pułaskiego 21
62 – 400 Słupca

WNIOSEK O WYWÓZ POPIOŁU

Niniejszym deklaruję selektywne zbieranie popiołu z terenu nieruchomości zamieszkałej zlokalizowanej na terenie Gminy Miejskiej Słupca, pod adresem:

……………………………………………………………………………………………………
(ulica, nr domu /nr działki)
Jednocześnie wnoszę/nie wnoszę* o wyposażenie w/w nieruchomości w pojemnik do selektywnego gromadzenia popiołu jak i rozpoczęcie jego odbioru, zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

*niepotrzebne skreślić

……………………………………
/podpis wnioskodawcy/

Informacje dodatkowe:
1.    W przypadku złożenia niniejszego wniosku, popiół musi być gromadzony w odrębnym pojemniku przeznaczonym wyłącznie do zbierania popiołu.
2.    Pojemnik oraz harmonogram wywozu zostanie dostarczony na wskazany we wniosku adres do 15 września 2016r.
3.    Odbiór popiołu odbywał się będzie co 4 tygodnie zgodnie z harmonogramem w okresie od 1 października do 30 kwietnia.
4.    Opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikająca ze złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostaje bez zmian.
Pouczenie:  
1.    Jeśli właściciel danej nieruchomości zadeklarował selektywne gromadzenie odpadów, a popiół będzie gromadzony w inny niż opisany wyżej sposób, zostanie on wezwany do złożenia korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z zastosowaniem stawki dla odpadów gromadzonych w sposób nieselektywny ( 6,40zł/m³ zużytej wody na terenie nieruchomości).

2.    Do pojemników przeznaczonych na popiół należy wysypywać tylko popiół schłodzony. Wszelkie uszkodzenia pojemnika wynikające z niewłaściwego użytkowania pokrywa właściciel nieruchomości.

print

Pobierz załącznik

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125