Zarządzenie Nr 50/2016 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Koordynującego w związku z prowadzeniem konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta Słupcy na 2017 rok

Zarządzenie  Nr 50/2016
Burmistrza Miasta Słupcy
z dnia 20 czerwca 2016 r.

w sprawie  powołania Zespołu Koordynującego w związku z prowadzeniem konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta Słupcy na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz § 4 ust. 1 załącznika Nr 2  do  Zarządzenia Burmistrza Miasta Słupcy Nr 49/2016 z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta Słupcy na 2017 rok  zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Zespół Koordynujący , zwany dalej „Zespołem”, w składzie:

1.     Tomasz Garsztka – przewodniczący,
2.    Beata Wyderkiewicz – członek,
3.    Mirosława Koziorowska – członek,
4.    Joanna Kazibut – członek,
5.    Edward Grajek – członek,
6.    Barbara Biskupska-Sobolewska – członek,
7.    Michał Ziemski – członek.
§ 2. 1. Do zadań Zespołu należy między innymi ocena formalno-merytoryczna zgłaszanych projektów i sprawne przeprowadzenie konsultacji.
2. Zespół działa w oparciu o Regulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta Słupcy stanowiący załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Słupcy Nr 49/2016 z dnia 20 czerwca 2016 r.
§ 3. 1.    Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu sprawuje Biuro Rady Miasta.
  2. W Biurze Rady Miasta przechowywana jest dokumentacja związana  z przeprowadzeniem konsultacji społecznych, w szczególności formularze zgłaszania zadań oraz protokoły z posiedzeń Zespołu wraz z listami obecności.
§ 4.  Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu zespołu.
§ 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

print

Pobierz załącznik

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125