OGŁOSZENIE dotyczące konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego na rok 2017.

Budżet Obywatelski  jest demokratycznym procesem, który powierza obywatelom prawo alokowania części środków z budżetu miejskiego. Jego wdrożenie pozwoli mieszkańcom Słupcy uczestniczyć bezpośrednio w projektowaniu części lokalnych wydatków. Inaczej mówiąc w ramach określonych zasad przedstawionych w projekcie władze samorządowe oddają pewną część budżetu do dyspozycji mieszkańcom, którzy sami rekomendują na co należy przeznaczyć pieniądze w swojej najbliżej okolicy.
Budżet obywatelski ma na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców miasta Słupcy przy współtworzeniu listy zadań inwestycyjnych przeznaczonych  do realizacji z budżetu miasta Słupcy na rok 2017.
Podstawowe korzyści, jakie wynikają z wprowadzenia Budżetu Obywatelskiego w Słupcy to: wspólne gospodarowanie budżetem Słupcy, przejrzystość, integracja społeczności lokalnej, większa identyfikacja mieszkańców z miejscem zamieszkania. Udział w tworzeniu budżetu da mieszkańcom wgląd w proces zarządzania gminą. Wzrośnie świadomość obywatelska i wiedza na temat możliwości i ograniczeń władz samorządowych. W rezultacie zmniejszy się bariera na linii mieszkańcy – władze gminy i wzrośnie wzajemne zaufanie.
Cykliczne wprowadzenie konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego pozwoli na rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Słupcy. Dzięki konsultacjom władze miasta Słupcy będą miały możliwość poznania preferencji i oczekiwań mieszkańców oraz podniesienia swych kompetencji w zakresie organizowania dialogu z mieszkańcami. Konsultacje zwiększą aktywność i zaangażowanie w sprawy miasta organizacji społecznych oraz obywateli.
Na potrzeby realizacji Budżetu Obywatelskiego utworzono konto mailowe e-mail: http://budzetobywatelski@miasto.slupca.pl. Konsultacje społeczne dotyczące budżetu obywatelskiego na 2017 r. zostaną przeprowadzone zgodnie z harmonogramem w I części zgłaszane będą zadania, a następnie po weryfikacji nastąpi ich ogłoszenie. W II części konsultacji przeprowadzone zostanie głosowanie nad nimi.  Końcowym efektem będzie wpisanie zadania, bądź zadań, do projektu budżetu na 2017  rok.

Harmonogram wprowadzenia
Budżetu Obywatelskiego Miasta Słupcy na 2017 rok

20 czerwca wyłonienie zespołu koordynującego
20 czerwcazarządzenie Burmistrza Słupcy w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego na 2017 rok (w tym powołanie zespołu koordynującego wraz z niezbędnymi załącznikami tj. Regulamin, formularz zgłaszania zadania, karta  do głosowania, harmonogram itp – komplet)
21 czerwca – 24 czerwca – kampania informacyjna i przygotowanie zadań przez mieszkańców
27 czerwca – 2 września – zgłaszanie zadań
7 września – 14 września – weryfikacja zgłoszonych zadań zgodnie z regulaminem BO
15 września  – ogłoszenie listy zadań
16 września – 20 września – działania informacyjne
21 września – 19  października – głosowanie
26 października – ogłoszenie wyników

OGŁOSZENIE
dotyczące konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego na rok 2017.
Na podstawie § 2 ust. 2 lit. d i ust. 3 oraz § 3 ust. 1  Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Słupca stanowiących załącznik do uchwały Nr XL/273/14 Rady Miasta Słupcy z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 3689 z dnia 23 czerwca 2014 r.) oraz na podstawie Zarządzenia Nr 49/2016Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta Słupcy na rok 2017, niniejszym ogłaszam rozpoczęcie konsultacji w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego na rok 2017.
Pojęcie „Budżet obywatelski” oznacza wykaz zadań wprowadzonych do budżetu miasta Słupcy w wyniku konsultacji z mieszkańcami miasta Słupcy.
I.    Uprawnieni do zgłaszania zadań do Budżetu Obywatelskiego
Zadania mogą zgłaszać mieszkańcy Miasta w liczbie minimum 25 osób, którzy w dniu zgłoszenia posiadają czynne prawo wyborcze do Rady Miasta Słupcy.
II.    Termin zgłaszania zadań do Budżetu Obywatelskiego
Zadania można zgłaszać w terminie od  27 czerwca 2016 r. do  2 września 2016 r.
Zgłoszenia, które wpłyną po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.
III.    Kwota przewidziana w budżecie miasta na 2017 rok dla wydatków objętych  Budżetem Obywatelskim
Kwota przewidziana na 2017 rok  wynosi 120.000 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych).

IV.    Zgłoszenie zadania winno spełniać następujące wymagania:
1)  Zgłaszanym zadaniem może być każda inicjatywa obywatelska polegająca na realizacji zadań majątkowych, które przyczynią się do rozwoju Miasta.
2) Zgłaszane zadania muszą być zgodne z prawem oraz mieścić się w granicach zadań i kompetencji Miasta.
3) Koszt realizacji pojedynczego zadania nie może przekroczyć kwoty zarezerwowanej na realizację budżetu obywatelskiego w danym roku tj. 120.000 zł  (sto dwadzieścia tysięcy złotych).
V.    Zgłoszenie zadania do Budżetu Obywatelskiego:
1)     Zgłoszeń zadań należy dokonywać tylko i wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.
2)     Formularz jest dostępny na stronie internetowej Miasta Słupcy oraz w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Słupcy przy ul. Pułaskiego 21 (parter).
3)     Zadania można zgłaszać w następujący sposób:
a) skierowane pisemnie na adres: Urzędu Miasta w Słupcy, ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca  z dopiskiem „Budżet Obywatelski–INICJATYWY”
b) złożone osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Słupcy przy ul. Pułaskiego 21 (parter).
c) przesłane drogą elektroniczną na adres: budzetobywatelski@miasto.slupca.pl (skan)
VI.    Weryfikacja formalna i opiniowanie zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego
Weryfikacja zadań nastąpi w terminie do 14 września 2016 r.
VII.    Konsultacje z mieszkańcami (głosowanie) zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego zostaną przeprowadzone w terminie: od 21 września 2016 r. do 19 października 2016 r. w następujący sposób.
1)     skierowane pisemnie na adres: Urzędu Miasta w Słupcy, ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca  z dopiskiem „Budżet Obywatelski–GŁOSOWANIE”,
2)    poprzez włożenie do urny w  Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Słupcy przy ul. Pułaskiego 21 (parter),
3)     poprzez wypełnienie interaktywnej karty do głosowania na stronie internetowej Miasta Słupcy,
4)     poprzez przesłanie na adres http://budzetobywatelski@miasto.slupca.pl. wypełnionej, zeskanowanej karty do głosowania.
VIII.    Opis trybu i uprawnionych do głosowania  na zadania umieszczone na liście do Budżetu Obywatelskiego
1)    Głosować można jednorazowo, wybierając jedno zadanie. W razie wyboru więcej niż jednego zadania lub niewypełnienia pól obowiązkowych w karcie lub braku czytelnego podpisu głos będzie nieważny.
2)    O wyborze zadań do realizacji decydują mieszkańcy Miasta w drodze głosowania, którzy w jego dniu posiadają czynne prawo wyborcze do Rady Miasta Słupcy
IX.    Ustalenie wyników konsultacji nastąpi na podstawie zatwierdzonego przez Burmistrza Miasta Słupcy protokołu z konsultacji w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w terminie do 26 października.

Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania konsultacji w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu miasta Słupcy na 2017 r. zostały określone w niżej zamieszczonych dokumentach.

1.     Uchwała  Nr XL/273/14 Rady Miasta Słupcy z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej.
2.    Zarządzenie Nr 49/2016Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta Słupcy na rok 2017.

print

Pobierz załącznik

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125