Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Ogłoszenie
Burmistrza Miasta Słupcy

z dnia 9 października 2015 r.

Na podstawie §3 ust. 1 uchwały nr LII/295/10 Rady Miasta Słupcy z dnia 28.10.2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji.

ogłasza

przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nad projektem rocznego programu współpracy z tymi organizacjami.

  1. Celem konsultacji jest uzyskanie opinii nad projektem programu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
  2. Przedmiotem konsultacji jest w szczególności projekt programu współpracy miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
  3. Konsultacje rozpoczynają się od dnia 12 października 2015 roku i trwają do dnia 20 października 2015 roku.
  4. Konsultacje odbywać się będą poprzez:

– podanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Słupcy projektu programu o współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

– spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się w dniu 20 października 2015 o godz. 11.00 w sali nr 207, Urzędu Miasta w Słupcy.

  1. Opinie należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail: ngo@miasto.slupca.pl lub w wersji papierowej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Słupcy ul. Pułaskiego 21.

 

 

Burmistrz Miasta Słupcy
/-/ Michał Pyrzyk

print

Pobierz załącznik

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125