Zmiana obsługi bankowej

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Środowiska uprzejmie informuje, że od dnia 1 grudnia 2012 roku obsługę bankową w zakresie tzw. „opłat marszałkowskich” prowadzić będzie PKO Bank Polski S. A. Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu, 60 – 914 Poznań, Plac Wolności 3.
W związku z powyższym, zmianie ulegają numery rachunków bankowych, na które należy przekazywać: opłaty za korzystanie ze środowiska, opłatę produktową, opłaty wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach, kary pieniężne przewidziane w ustawie o odpadach oraz opłaty za substancje kontrolowane.

Wykaz aktualnych rachunków bankowych:

1)    Opłaty za korzystanie ze środowiska (emisja, odpady, woda, ścieki)
Nr konta: 29 1020 4027 0000 1502 1080 9731
2)    Opłata produktowa, dodatkowa opłata produktowa (ponoszone w przypadku nieosiągania wymaganego poziomu odzysku i recyklingu)
Nr konta: 71 1020 4027 0000 1902 1080 9749
3)    Opłaty wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach (opłata produktowa, dodatkowa opłata produktowa, środki przekazywane przez wprowadzających baterie lub akumulatory oraz nieodebrana opłata depozytowa)
Nr konta: 32 1020 4027 0000 1902 1080 9772
4)    Kary pieniężne przewidziane w ustawie o odpadach
Nr konta: 37 1020 4027 0000 1702 1080 9780
5)    Opłaty za substancje kontrolowane (zubożające warstwę ozonową)
Nr konta: 30 1020 4027 0000 1002 1080 9764

WAŻNE! W opisie każdego przelewu należy podać nazwę Podmiotu, REGON oraz oznaczyć opłatę i okres, którego dotyczy wpłata. Jeśli regulowana jest wpłata po otrzymaniu upomnienia, należy wpisać jego numer oraz wskazać uregulowanie kosztów upomnienia (k. up.). Ze względu na ograniczoną ilość znaków w tytule przelewu, można posługiwać się skrótami pozwalającymi zidentyfikować rodzaj opłaty:
E – opłata za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
Ś – opłata za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
W – opłata za pobór wód
O – opłata za składowanie odpadów
OP – opłata produktowa
SK – opłata za substancje kontrolowane
PKE – opłata za publiczne kampanie edukacyjne
OD – opłata depozytowa
DOP – dodatkowa opłata produktowa
KO – kara pieniężna
BiA – opłata produktowa za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów.

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej pod adresem: www.umww.pl (zakładka: Obowiązki Podmiotów w zakresie OPŁAT za KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA).

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125