Wykaz miejsc zagospodarowania

WYKAZ

miejsc zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Słupcy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

[art. 9e ust. 1pkt 2) ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1297 ze zm./].

Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK ):
1. Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi, ul. Sulańska 13, 62 – 510 Konin
2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z. o. o, ul. Rzemieślnicza 21, 62-540 Kleczew.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125