Informacja o zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego

INFORMACJA
o zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych na terenie Miasta Słupca
[art. 3 ust.2 pkt 6) ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / tj. Dz. U. z 2012r. poz. 391 ze zm./, art. 3 ust.1 pkt 16), art. 37, art. 37a, art.42 ust. 1, art. 42a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym /tj. Dz. U. z 2013,poz.1155./].

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami.
Użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest zobowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt.
Zbierający zużyty sprzęt jest zobowiązany do przyjęcia zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych bez pobierania opłaty.
Sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są zobowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeśli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.
Prowadzący punkt serwisowy jest obowiązany, w przypadku, gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna, do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu.
Przedsiębiorca wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości terenu gminy, jest obowiązany do odbierania wszystkich selektywnie zbieranych rodzajów odpadów komunalnych, w tym nieodpłatnie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125