Gmina Miejska Słupca przystępuje do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Gmina Miejska Słupca prowadzi aktualnie prace dotyczące opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Jest to dokument strategiczny, określający lokalną politykę energetyczną i ekologiczną. Ma on na celu wskazanie możliwości zrównoważonego rozwoju poprzez realizację inwestycji efektywnych energetycznie.

Konieczność sporządzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wynika ze zobowiązań Polski na arenie międzynarodowej – m.in. Protokołu z Kioto oraz Pakietu klimatyczno-energetycznego przyjętego przez Komisję Europejską. Wdrożenie tych dokumentów skutkuje szeregiem obowiązków, w szczególności – koniecznością redukcji zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych, a także zwiększenia udziału wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

Głównym celem opracowania jest określenie wizji rozwoju miasta w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, pozwalającej osiągnąć długofalowe korzyści społeczne, środowiskowe i ekonomiczne. Kluczowym elementem Planu jest wyznaczenie celów strategicznych i szczegółowych, realizujących określoną wizję w zakresie zwiększania efektywności energetycznej, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz wdrożenia nowych technologii zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Podstawą opracowania Planu jest inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych z obszaru miasta. Analizie poddane zostaną najważniejsze sektory – m.in. obiekty użyteczności publicznej, mieszkalnictwo, przemysł i usługi oraz gospodarka odpadami.

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji zidentyfikowane zostaną obszary problemowe na terenie miasta oraz niezbędne do realizacji zadania inwestycyjne i nieinwestycyjne przyczyniające się do redukcji emisji. Jedynie zadania dotyczące ochrony środowiska (termomodernizacje, odnawialne źródła energii itp.), które są ujęte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej będą miały szansę wsparcia w ramach funduszy europejskich w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Ponadto Plan ma doprowadzić do poprawy jakości powietrza, a także zmniejszenie zużycia, a tym samym – kosztów energii.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej będzie również wskazywał możliwe źródła wsparcia finansowego inwestycji związanych z efektywnością energetyczną.

Wykonawcą Planu dla Gminy Miejskiej Słupca jest Biuro Analiz „Eko-fin” Piotr Nowakowski.

W związku z powyższym zwracamy się do tych Mieszkańców, którzy zamierzają prowadzić prace termomodernizacyjne i związane z odnawialnymi źródłami energii, a także ubiegać się o dofinansowanie tychże działań w ramach funduszy Unii Europejskiej – o wypełnienie poniższej ankiety. Umieszczenie takiej inwestycji planowanej przez Państwa w gminnym Planie Gospodarki Niskoemisyjnej może się okazać warunkiem niezbędnym do ubiegania się o środki unijne.

print

Pobierz załącznik

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125